Twitter icon
Facebook icon

Degvielas ziņas

Degvielas patēriņš 2014

  • DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2014.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 5.9%.
   2013 2014 %
Benzīns 18393 20696  
Benzīns E5 191859 184187  
Benzīns E85 67 56  

Atļauta naftas produktu iezīmēšana

Atļauta naftas produktu iezīmēšana (marķēšana) izmantojot plūsmas metodi, ja tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē (kurināšanai).

Ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.68 2015.gada 10.februārī izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

Izmaiņas Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijās

Ministru kabinets ar 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.841 ir veicis Grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas tiek papildinātas ar jaunu Naftas produktu veida aili – Marķēta  Dīzeļdegviela lauksaimniecības produktu ražotājiem (LPR) . Likums par marķētās dīzeļdegvielas LPR ieviešanu stājas spēkā 1.07.2015.

Mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.803 2014. gada 23. decembrī Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu".

Noteikumi nosaka prasības mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, tajā skaitā kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana.

Ar 2015 gada 1.jūliju jāuzsāk lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas marķēšana

Saeima 17.12.2014 ir pieņēmusi Grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli" būtiski izmainot produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atvieglojumu un kompensācijas kārtību.

Likuma 14 un 18. Panta grozījumi no 1.07.2015 paredz sekojoša izmaiņas:

Atcelta dīzeļdegvielas B30 samazinātā akcīzes nodokļa likme

Saeimā 2014.gada 17.decembrī pieņemti grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli, kur 14 panta pirmās daļas 4.punktā noteikts: Ja  naftas produktiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 332,95 eiro par 1000 litriem."

Tas nozīmē , ka no 2015 gada 1.janvāra visiem dīzeļdegvielas maisījumiem ar rapšu metilēsteri (RME) jāpiemēro pilna dīzeļdegvielas akcīzes likme 332,95 eiro par 1000 litriem.

Jauna gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība

2015. gada 31. martā stājas spēkā  2014. gada 9. decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.755 ‘’Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība.’’

Noteikumi paredz ,ka gāzes balonus atļauts piedāvāt tirdzniecības vietās, kuras atbilst šo noteikumu prasībām un kuras ir reģistrētas gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā.
Esošās gāzes balonu tirdzniecības vietas, kuras jau piedalās gāzes balonu apritē, gāzes balonu tirgotājam jāreģistrē līdz 2015. gada 31. maijam.

50 litru gāze balonu tirdzniecība jāpārtrauc līdz 2015. gada 30. martam

Ministru kabinets 2014. gada 16.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.771 grozīja Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumus Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām.

Pastiprinās vecuma kontrole iegādājoties tabakas izstrādājumus mazumtirdzniecībā

2014.gada 30.oktobrī. Saeimā pieņemti

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu

Grozījumos noteikts ka: tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība jāorganizē, individuāli apkalpojot katru pircēju .Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.";

Pages