Degvielas ziņas

Dīzeļdegviela LPR jāmarķē Zilā krāsā

Ministru kabinets ar noteikumiem Nr.194 2015. gada 14. aprīlī pieņēmis
 
"Kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem".

Atļauts 50 litru gāzes balonus lietot līdz 2017. gada beigām

Lai aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunu sadzīves sašķidrinātās gāzes balonu iegādē, nomainot tā saucamos ‘’sarkanos’’ Ministru kabinets 24.03.2015 sēdē  atbalstīja izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites normatīvajā regulējumā un nolēma:
  1. Noteikt atšķirīgu termiņu dažādu gāzes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus termiņš pārcelts līdz 2017. gada 31. decembrim.

Atcelta videonovērošana alkohola mazumtirdzniecībā

Ar 24.03.2015 stājas spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuri atceļ prasību, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas.

Noteiktas dabisko zudumu normas Muitas noliktavās

Ministru Kabinets 2015. gada 24. februārī pieņēma MK noteikumus Nr.104 ‘’Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus’’.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm (degvielai, spirtam u.c.) piemēro dabisko zudumu apmērus un tie ir attiecināmi uz komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī piemērojot precēm muitas procedūru – tranzīts vai izvešana.

Degvielas patēriņš 2014

  • DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2014.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 5.9%.
   2013 2014 %
Benzīns 18393 20696  
Benzīns E5 191859 184187  
Benzīns E85 67 56  

Atļauta naftas produktu iezīmēšana

Atļauta naftas produktu iezīmēšana (marķēšana) izmantojot plūsmas metodi, ja tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē (kurināšanai).

Ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.68 2015.gada 10.februārī izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

Izmaiņas Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijās

Ministru kabinets ar 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.841 ir veicis Grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas tiek papildinātas ar jaunu Naftas produktu veida aili – Marķēta  Dīzeļdegviela lauksaimniecības produktu ražotājiem (LPR) . Likums par marķētās dīzeļdegvielas LPR ieviešanu stājas spēkā 1.07.2015.

Mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.803 2014. gada 23. decembrī Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu".

Noteikumi nosaka prasības mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, tajā skaitā kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana.

Ar 2015 gada 1.jūliju jāuzsāk lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas marķēšana

Saeima 17.12.2014 ir pieņēmusi Grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli" būtiski izmainot produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atvieglojumu un kompensācijas kārtību.

Likuma 14 un 18. Panta grozījumi no 1.07.2015 paredz sekojoša izmaiņas:

Atcelta dīzeļdegvielas B30 samazinātā akcīzes nodokļa likme

Saeimā 2014.gada 17.decembrī pieņemti grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli, kur 14 panta pirmās daļas 4.punktā noteikts: Ja  naftas produktiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 332,95 eiro par 1000 litriem."

Tas nozīmē , ka no 2015 gada 1.janvāra visiem dīzeļdegvielas maisījumiem ar rapšu metilēsteri (RME) jāpiemēro pilna dīzeļdegvielas akcīzes likme 332,95 eiro par 1000 litriem.

Pages