Decembris 2014

 • Ministru kabinets 2014. gada 16.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.771 grozīja Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumus Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām.

  Grozījumi  ierobežo ierasto 50 litru (sarkano) gāzes balonu lietošanu Latvijā. Turpmāk gāzes baloniem (transportējamām spiedieniekārtam), kas ražoti ārpus Eiropas Savienības teritorijas vai ir laisti tirgū līdz 2003. gada 1. jūlijam, ir jāsaņem apliecinājums par veikto periodisko inspicēšanu, kurā noteikts, ka balons atbilst tehniskās dokumentācijas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas ir ražots, un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

  Prasībām atbilstošs balons tiek marķēts ar (PI) zīmi.

  Nemarķētu  balonu uzpildīšanu un tirgošanu Latvijas teritorijā ir atļauta līdz 2015. gada 30. martam, bet izmantošana - līdz 2015. gada 30. jūnijam.

 • 2015. gada 31. martā stājas spēkā  2014. gada 9. decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.755 ‘’Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība.’’

  Noteikumi paredz ,ka gāzes balonus atļauts piedāvāt tirdzniecības vietās, kuras atbilst šo noteikumu prasībām un kuras ir reģistrētas gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā.
  Esošās gāzes balonu tirdzniecības vietas, kuras jau piedalās gāzes balonu apritē, gāzes balonu tirgotājam jāreģistrē līdz 2015. gada 31. maijam.

  Turpmāk gāzes baloni varēs piederēt gan lietotājam (kā līdz šim), gan uzpildītājam. Lietotāju gāzes baloniem paredzēts īpašs reģistrācijas žurnāls un tie jāglabā atsevišķi.
  Iztukšota gāzes balona apmaiņu pret pilnu gāzes balonu jāveic tikai starp viena uzpildītāja gāzes baloniem.

 • Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.804. 2014. gada 3. decembrī tika veikti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām".
  Grozījumi izmaina MK Nr.95 74.punktu, nosakot, ka Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" noteiktajām prasībām atbilstošus kases aparātus ar elektronisko kontrollenti un kases sistēmas drīkst reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā un lietot līdz 2015. gada 30. jūnijam.

  Pašreizējām tehniskajām prasībām atbilstošo kases sistēmu reģistrēšanas beigu termiņš ir pagarināts, jo šobrīd norit darbs pie grozījumu sagatavošanas ar kuriem tiks precizētas tehniskās prasības kases aparātiem. Plānojas arī vienlaicīgi pagarināt pašreizējām tehniskajām prasībām atbilstošo kases sistēmu lietošanas termiņu.

 • Saeimā 2014.gada 17.decembrī pieņemti grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli, kur 14 panta pirmās daļas 4.punktā noteikts: Ja  naftas produktiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 332,95 eiro par 1000 litriem."

  Tas nozīmē , ka no 2015 gada 1.janvāra visiem dīzeļdegvielas maisījumiem ar rapšu metilēsteri (RME) jāpiemēro pilna dīzeļdegvielas akcīzes likme 332,95 eiro par 1000 litriem.

  Likuma izmaiņas neskar 100% biodīzeļdegvielu, (100% RME jeb B 100), tai joprojām, nodokli aprēķina pēc likmes 0 eiro par 1000 litriem.

 • Saeima 17.12.2014 ir pieņēmusi Grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli" būtiski izmainot produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atvieglojumu un kompensācijas kārtību.

  Likuma 14 un 18. Panta grozījumi no 1.07.2015 paredz sekojoša izmaiņas:

  1. Noteikts, ka lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzētā bez akcīzes dīzeļdegviela apliksies ar akcīzes nodokļa likmi 50 eiro apmērā par 1000 litriem;
  2. atcelta prasība summu samaksai aprēķināt no darījuma novērtējuma naudā kopā ar nodokļiem, atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu;
  3. dīzeļdegviela tiek iezīmēta (marķēta) saskaņā ar akcīze likuma  28.pantu;
  4. iezīmēto (marķēto) dīzeļdegvielu atļauts  izmantot tika traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājēj mašīnās kuras tiek izmantotas lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības; zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei;
  5. Ministru kabinetam uzdots noteikt kārtību likuma izpildei.
 • Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.803 2014. gada 23. decembrī Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu".

  Noteikumi nosaka prasības mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, tajā skaitā kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana.

  Šāda ārpuskārtas kalibrēšana tiek, attiecināta arī uz degvielas tvertnēm, degvielas uzpildes stacijās (DUS) un naftas bāzēs.

  Ja ārpuskārtas kalibrēšana paredzēta naftas produktu uzglabāšanas tvertnēm, mērīšanas līdzekļu lietotājs vienojas ar centru par ārpuskārtas kalibrēšanas termiņu, kas nepārsniedz 60 dienas no centra pieprasījuma saņemšanas dienas, lai tvertnes atbrīvotu no tajās ielietajiem produktiem. Pirms organizēt mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšanu, centrs izvērtē vai tā ir lietderīga, pamatota, samērīga un nerada būtisku administratīvo slogu attiecīgā mērīšanas līdzekļa lietotājam.

 • Ministru kabinets ar 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.841 ir veicis Grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

  Akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas tiek papildinātas ar jaunu Naftas produktu veida aili – Marķēta  Dīzeļdegviela lauksaimniecības produktu ražotājiem (LPR) . Likums par marķētās dīzeļdegvielas LPR ieviešanu stājas spēkā 1.07.2015.