Marts 2015

 • Ministru Kabinets 2015. gada 24. februārī pieņēma MK noteikumus Nr.104 ‘’Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus’’.

  Noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm (degvielai, spirtam u.c.) piemēro dabisko zudumu apmērus un tie ir attiecināmi uz komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī piemērojot precēm muitas procedūru – tranzīts vai izvešana.

  Latvijā pašlaik ir 35 atļaujas muitas noliktavu darbībai ar naftas produktiem, no kurām 23 ir atļaujas gan muitas noliktavas darbībai, gan preču pagaidu uzglabāšanai ar naftas produktiem, kā arī 13 atļaujas darbībai ar naftas produktiem brīvajās zonās.

  Komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī piemērojot precēm muitas procedūru – tranzīts vai izvešana, nevajadzēs piemērot tik detalizētu , kā Ministru kabineta noteikumos Nr.662 par akcīzes preču aprites kārtību noteikto, zudumu piemērošanas kārtību.

 • Ar 24.03.2015 stājas spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuri atceļ prasību, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas.

 • Lai aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunu sadzīves sašķidrinātās gāzes balonu iegādē, nomainot tā saucamos ‘’sarkanos’’ Ministru kabinets 24.03.2015 sēdē  atbalstīja izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites normatīvajā regulējumā un nolēma:
  1. Noteikt atšķirīgu termiņu dažādu gāzes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus termiņš pārcelts līdz 2017. gada 31. decembrim.
  2. Noteikt ES tehniskajām prasībām neatbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balonu nacionālās tehniskās pārbaudes kārtību, tādējādi paaugstinot drošības līmeni šo gāzes balonu lietotājiem. Visiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem līdz 2015. gada 30. septembrim būs jāveic ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude.
  3. Noteikt komersantiem pienākumu piedāvāt mājsaimniecībām arī gāzes balonu nomas pakalpojumu, dodot iespēju patērētājam izvēlēties savām iespējām un vajadzībām atbilstošāko gāzes balona iegādes risinājumu.
  4. Atvieglot gāzes balonu aprites kārtību gāzes balonu lietotājiem un tirgotājiem, kas paredz, ka lietotāji tāpat kā līdz šim varēs pie tirgotāja apmainīt tukšu balonu pret pilnu.
  5. Aizliegt  komersantiem, kuri iepērk lūžņus, iepirkt no fiziskām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus. Tādējādi būtiski tiks samazināts risks, ka gāzes balonu lietotāji patvaļīgi veic gāzes balona utilizāciju un to nodošanu metāllūžņos, līdz ar to pakļaujot riskam gan savu, gan apkārtējo dzīvību un veselību.
  6. Gāzes baloniem, kurus galvenokārt izmanto rūpnieciskajiem mērķiem, saglabāsies šādi termiņi: ES tehniskajām prasībām neatbilstošus rūpnieciskās gāzes balonus aizliegts tirgot un uzpildīt no 2015. gada 31. marta, un lietot – no 2015. gada 30. jūnija.
  Tādejādi Ministru kabinets veica grozījumus MK 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 „Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība”, 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” un 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”.