Degvielas kvalitāte

Visās Astarte-Nafta degvielas uzpildes stacijās izdotā degviela un autogāze atbilst Latvijas Ministru kabineta noteikumiem un Eiropas standartiem.

Degvielas veidi:
- 95 E5  markas benzīns ar 5% bioetanola piedevu
- 98 markas benzīns
- Dīzeļdegviela
- Dīzeļdegviela SUPER paredzēta EURO 5 un EURO 6 standartu automašīnām
- Dīzeļdegviela lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (LPR)
- Biodīzeļdegviela B100 100% rapšu metilēsteris  (RME)
- Auto gāze

Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāte atbilst:

  1. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem  Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”.
  2. Eiropas standartiem LVS EN 228:2013 un LVS EN 590
Biodīzeļdegvielas kvalitāte atbilst:
  1. Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772 „Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”.
  2. Eiropas standartam LVS EN 14214:2012
Auto gāze atbilst:
  1. Standartam EN 589+A1 :2012
Par autotransporta izplūdes gāzu standartiem EURO 5 un EURO 6

Standartu mērķis ir turpināt samazināt transportlīdzekļu radīto emisiju daudzumu, nosakot pieļaujamās robežvērtības attiecībā uz oglekļa monoksīda, ogļūdeņraža, slāpekļa oksīdu un piesārņojošo cieto daļiņu piesārņojumu.

Izplūdes gāzu standarts (Eiropas standarts, piesārņotāja kategorija) nav vides marķējums tā tiešajā nozīmē, bet tas nosaka jaunu automašīnu atbilstību noteiktām piesārņojuma atskaites vērtībām.
Standarts attiecas uz visa veida vieglajām  un kravas automašīnām, autobusiem.

Atbilstoši Eiropas izplūdes gāzu standartam, atskaites vērtības ir attiecināmas uz oglekļa monoksīdu izmešiem (CO), oglekļa oksīdiem (NOx), visiem ogļūdeņražiem (HC) un cietajām daļiņām. Atskaites vērtības atšķiras atkarībā no dzinēju un transporta tipiem, un tās tiek nepārtraukti paaugstinātas. Sākot ar 2009. gada 1 septembri visā Eiropā ir ieviests EURO 5 standarts (Eiropad direktīva 98/69/EK) un ir obligāti piemērojams visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, ieskaitot autobusus un kravas automašīnas (Direktīva 99/69/EK).
Katra jaunā transportlīdzekļa izplūdes gāzu atbilstība Autotransporta izplūdes gāzu standarta noteiktajām vērtībām, tiek mērīta atbilstoši standartizētai testēšanas procedūrai.
Euro 6 emisijas standartiem stājās spēkā 2013.gada 31.decembrī.