Saeimā pieņemtie Piesārņojuma likuma noteikumi paredz:

Degvielas piegādātājs līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošina transporta enerģijas, izņemot elektroenerģijas, aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju uz vienu enerģijas vienību samazinājumu vismaz par 6% attiecībā pret 2010. gadā tā paša degvielas piegādātāja galapatēriņam transportā Latvijā piegādātās transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām uz vienu enerģijas vienību.

Uz likuma “Par piesārņojumu” pamata pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 no 2018. gada 25. septembra “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība” nosaka kārtību, kādā aprēķina transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu un to samazinājumu un augšposma emisiju samazinājumu.

Degvielas piegādātājs ziņojumu un atzinumu, par biodegvielas izmantošanu un arī biodegvielas ilgtspējas kritērija izpildi pamatojošos dokumentus katru gadu līdz 15. maijam iesniedz Valsts vides dienestā.
Ja Valsts vides dienests konstatē, ka degvielas piegādātājs nav izpildījis (nav spējis izpildīt) noteikto pienākumu nodrošināt transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu, kurā nosaka degvielas piegādātājam veikt maksājumu valsts budžetā 0,01 procenta apmērā no degvielas piegādātāja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, kas attiecas uz degvielas apriti, tai skaitā piegādi un tirdzniecību. Veiktais maksājums neatbrīvo degvielas piegādātāju no noteiktā pienākuma izpildes.

01/10/2018
locationmeklēt tuvāko dus
menu