Ministru kabinets ar 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.841 ir veicis Grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”

Akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas tiek papildinātas ar jaunu Naftas produktu veida aili – Marķēta  Dīzeļdegviela lauksaimniecības produktu ražotājiem (LPR) . Likums par marķētās dīzeļdegvielas LPR ieviešanu stājas spēkā 1.07.2015.

31/12/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu